- Livshistorie på computer, tablet & smartphone

Brugsbetingelser for Min Livshistorie

 

VELKOMMEN TIL MIN LIVSHISTORIE! 

App’en hvor du kan gemme og dele dine værdifulde minder.

Min Livshistorie A/S (“MLH”) står bag Min Livshistorie (“Platformen”), der er en digital IT løsning til opbevaring, bearbejdning og deling af dine værdifulde minder. 

Vi opfordrer vores brugere til først at benytte vores webside til at søge svar eller få hjælp. Hvis du har spørgsmål eller problemstillinger du ikke kan afhjælpe via vores webside, kan vi dog altid træffes på mail kontakt@mlh.dk eller på telefon 69 14 80 41 i vores kontortider.

 

Kontaktoplysninger:

Kontaktperson: Min Livshistorie A/S
Adresse: Birk Centerpark 40, 7400 Herning
CVR: 37 04 48 57
Telefon: 69 14 80 41
Mail: kontakt@mlh.dk
Webside: www.mlh.dk

 

ACCEPT AF VILKÅR 

Disse brugsbetingelser indeholder de vilkår og retningslinjer der er gældende for brugen af Platformen. Ved at oprette en personlig Min Livshistorie konto og benytte Platformen tiltræder og accepterer du (“Brugeren”) disse brugsbetingelser samt efterfølgende opdateringer. 

Der er funktioner i Platformen som du ikke kan benytte uden din udtrykkelige samtykke. Derfor vil du opleve at du eksempelvis skal give samtykke til at Platformen må benytte din enheds kamera, din enheds bibliotek eller dele din livshistorie med andre.

 

ANVENDELSE AF PLATFORMEN

Platformen er gratis at installere og benytte for privatpersoner uden begrænsninger, men dog underlagt restriktioner for ‘normal benyttelse’.

 

OMFANG OG ANVENDELSE

Platformen stilles til rådighed som ‘software as a service’ (“SAAS”) og Brugeren opnår således udelukkende en ikke-eksklusiv adgang til at anvende Platformen så længe denne udbydes som SAAS. Brugeren erhverver ikke Platformen eller en kopi deraf.

Brugerens adgang til Platformen er personlig. Brugeren indestår, samt har det fulde ansvar, for de eventuelle tredjeparter Brugeren giver adgang til dels Platformen og dels Brugerens konto. Det er således Brugerens ansvar at sikre at Platformen ikke bliver benyttet på en sådan måde, at det er til skade for MLH eller i strid med lovgivningen samt anden relevant regulering. 

Det er ligeledes Brugerens ansvar at have adgang til de fornødne services for at Platformen kan fungere, herunder forbindelse til internettet samt at benytte Platformen under hensynstagen til MLHs anbefalinger.

Eventuel overdragelse af Brugerens konto kan udelukkende ske ved overdragelsesfuldmagt, herunder ved at benytte funktionen Arvekonto der er indbygget i Platformen.

 

OPHØR & SLETNING

Såfremt Brugeren ikke længere ønsker at benytte Platformen, kan Brugeren til enhver tid slette sin konto. Sletning af konto indebærer at al indhold på kontoen slettes fra Platformen, inklusiv delinger til og fra Brugerens konto samt de data der er lagt ind på Brugerens konto. 

Det er Brugerens eget ansvar at eksportere de data der er lagt ind på Brugerens konto før Brugeren iværksætter sletning af dennes konto. Eksportfunktionen findes udelukkende i browser-versionen af Platformen. 

Vejledninger i eksport af data samt sletning af konto findes på MLHs webside.

MLH kan opsige Brugerens adgang til Platformen med 3 måneders varsel, og uden varsel ved Brugerens væsentlige misligholdelse af disse brugsbetingelser m.v. 

 

DELINGER & SAMTYKKER

Delinger i Platformen oprettes af Brugeren, og Brugeren bestemmer selv om delingen giver adgang til udelukkende at læse Brugerens historier og profil, eller om der også gives skriveadgang samt adgang til Brugerens låste historier. 

Der kræves samtykke i forhold til Platformens Arvekonto funktion. Det betyder at Brugeren skal læse og godkende et særligt samtykke krævet for at give denne type adgang. 

Der kræves samtykke i forhold til deling til godkendte institutioner. Det betyder at Brugeren skal læse og godkende et særligt samtykke for denne type deling. Samtykket er Brugerens garant for at der er tale om en autoriseret institution, der via samtykket er underlagt tavshedspligt og fortrolighed i forhold til dets personales behandling af Brugerens oplysninger.

Brugeren kan til hver en tid tilbagetrække afgivne samtykker i dennes indstilinger for deling.

Brugeren er ansvarlig for eventuel misbrug, herunder datatab, som følge af benyttelse af Platformens delingsfunktionalitet.

 

TREDJEPARTSSOFTWARE

Platformen benytter tredjepartssoftware og Brugeren kan derfor være underlagt yderligere brugsbetingelser gennem disse. En oplistning af aktuelle tredjepartsoftware kan findes i Platformen under indstillinger.

 

BRUGERENS DATA

Brugeren er dataansvarlig for så vidt angår de personoplysninger der lægges ind i og behandles gennem Platformen. Brugeren ejer og disponerer således frit over dennes personlige data.

Platformen giver Brugeren mulighed for at eksportere alle dennes data gennem Platformens eksportfunktion. Brugeren accepterer at være ene-ansvarlig for at foretage en sådan eksport af dennes data før en eventuel kontosletning iværksættes af Brugeren. Bemærk; sletning af Brugerens konto indebærer at al data på kontoen slettes.

MLH forbeholder sig retten til at benytte Brugerens oplysninger i anonymiseret form til at danne grundlag for videreudvikling af Platformen, ligesom Brugerens data kan benyttes til specifikt at give forslag til Brugeren i Platformen, herunder via meddelelser. Formålet med dette er at forbedre oplevelsen og brugen af Platformen fremadrettet.

 

DRIFTSTABILITET

Der tilstræbes højest mulig driftstabilitet for Platformen, men MLH er uden ansvar for nedbrud eller driftforstyrrelser, herunder driftforstyrrelser forårsaget af faktorer uden for MLHs kontrol. Platformen leveres som den er og forefindes, og MLH fraskriver sig enhver garanti, tilsikring, indeståelse, anprisning mv, uagtet om disse er direkte eller indirekte.

I tilfælde af nedbrud eller driftforstyrrelser tilstræbes genoprettelse af normal drift hurtigst muligt.

Planlagte afbrydelser vil blive varslet i videst muligt omfang. 

 

ÆNDRINGER 

MLH er berettiget til løbende foretage opdateringer og forbedringer i Platformen. MLH er berettiget til at ændre sammensætning og opbygning af Platformen og relaterede ydelser fra MLH.

Opdateringer, ændringer m.fl kan ske med eller uden varsel, og disse kan påvirke Platformen, herunder data indlagt i Platformen.

 

OVERDRAGELSE

Brugeren anerkender at MLH har ret til at overdrage sine rettigheder til koncernforbundne selskab(er) eller til tredjemand. Brugeren accepterer ligeledes at MLH er berettiget til at anvende underleverandører i alle forhold, herunder blandt andet til afvikling af drift samt opbevaring af Brugerens data. 

  

ANSVAR

MLH fraskriver sig ethvert ansvar i relation til disse brugsbetingelser, brug af Platformen samt tilknyttede services, uagtet om dette er opstået i, eller udenfor, kontrakt, herunder blandt andet for driftstab, følgeskader samt andre direkte eller indirekte tab, tab af data, samt tab der er opstået som følge af simpel uagtsomhed. 

MLH er ikke ansvarlig for tredjepartsløsningers tilgængelighed, sikkerhed samt funktionalitet, herunder mulige skader forårsaget af tredjepartsløsninger.

MLHs samlede ansvar, uanset type af tab eller ansvarsgrundlaget i øvrigt, er beløbsmæssigt begrænset til Brugerens betaling i de forudgående 12 måneder før det ansvarspådragende forhold.  Brugeren påtager sig at friholde MLH for produktansvarsskader, tredjemands tab og øvrige krav fra tredjemand som følge af Brugerens benyttelse af Platformen.

Brugeren accepterer at skadesløsholde MLH mod ethvert krav eller tab, der skyldes produktansvar, tab hos tredjeparter eller ansvar for tredjeparter, i det omfang det hidrører fra Brugerens benyttelse af Platformen.

 

TAVSHEDSPLIGT OG DATASIKKERHED

Vi værner effektivt om dit privatliv. I vores privatlivspolitik finder du information om hvordan vi forholder os til at beskytte dine oplysninger, hvordan dine oplysninger behandles af os og vores leverandører, hvad vi indsamler og hvordan det benyttes.

MLH har tavshedspligt om alle de oplysninger de måtte komme i besiddelse af om Brugeren, og der ikke berettiget til at videregive disse til tredjemand, undtaget er dog MLHs databehandlere der er underlagt samme tavshedspligt og fortrolighedsinstruks. En liste over MLHs databehandlere findes på MLHs webside.

 

VILKÅRSÆNDRINGER

MLH er til enhver tid berettiget til at ændre disse vilkår. Det tilstræbes at give Brugeren et rimeligt varsel (1 måned) ved vilkårsændringer. Ændring af vilkår vil ske via opslag på MLHs webside. Brug af Platformen efter vilkårsændringer udgør en accept af de ændrede vilkår. Brugeren forpligter sig ved brug af Platformen at holde sig opdateret i forhold til ændringer i vilkår.

Gældende vilkår vil være at finde på MLHs webside. 

  

MISLIGHOLDELSE OG TVISTER

MLH forbeholder sig retten til, uden varsel, at ophæve aftalen med Brugeren ved dennes væsentlige misligholdelse af disse brugsbetingelser, samt ved misbrug af Platformen.

Disse brugsbetingelser er underlagt dansk ret, og enhver tvist der udspringer af Brugerens benyttelse af Platformen, herunder disse brugsbetingelser, skal anlægges ved Byretten i Herning.

 

GYLDIGHED

Disse brugsbetingelser er gyldige fra 11. april 2018 og erstatter tidligere vilkår.

 

Tilmeld dig vores nyhedsbrev