- Livshistorie på computer, tablet & smartphone

Brugsbetingelser for Min Livshistorie

 

Velkommen til Min Livshistorie!

 

Generelle oplysninger om Min Livshistorie

Min Livshistorie ApS, er registreret i Danmark under CVR-nummeret 37 04 48 57, hovedkontoret er beliggende i 7400 Herning.

 

Min Livshistorie kan kontaktes ved spørgsmål o.l. på kontakt@minlivshistorie.dk
Du kan også vælge at kontakte os på 69 14 80 41.

  

1. Accept af vilkår

Ved benyttelse af Min Livshistorie (herefter "MLH"), herunder Applikationen (i alle dets versioner), tiltræder og accepterer Kunden disse brugsbetingelser. Brugsbetingelserne er gældende uagtet hvilken abonnementstype Kunden tiltræder.

 

2. Abonnementer

Min Livshistorie udbyder flere forskellige abonnementstyper, en opdateret oversigt over disse findes på MLHs webside.

 

a. Fortrydelsesret

MLH er underlagt 14 dages fortrydelsesret løbende fra første brug af Applikationen (digital levering).

 

b. Varighed og fakturering

Abonnementet træder i kraft ved bestilling og løber indtil det opsiges i overensstemmelse med disse brugsbetingelser.

Alle MLH abonnementer starter med en vederlagsfri prøveperiode (pt. 45 dage) og ved udløbet af denne overgås til betalingsabonnement efter Kundens valg.

Kundens abonnement faktureres månedlig forud for perioden, men kan efter Kundens ønske ændres til kvartalvis, halvårligt eller årligt, forud fakturering.

 

c. Priser og betalingsbetingelser

Aktuel og opdateret prisliste forefindes på MLHs webside.

Betaling sker via vores betalingssystem og det er krævet at du har et gyldigt betalingskort. Betales abonnementet ikke til tiden lukkes Kundens adgang til Applikationen efter 10 dage. Adgang til Applikationen åbnes igen efter betaling er modtaget.

Kunden accepterer at fakturering og rykkerudsendelse sker via e-mail, og at disse anses for leverede når de er afsendt af MLH til den af Kunden oplyste e-mail adresse.

Det er til hver tid Kundens ansvar at sørge for at holde konto- og betalingsoplysninger opdateret.

 

d. Omfang og anvendelse

Kunden opnår en ikke-eksklusiv og tidsbegrænset ret til at anvende Applikationen, der stilles til rådighed som software as a service. Kunden erhverver ikke hele eller dele af Applikationen og erhverver således udelukkende en licens til at afvikle Applikationen som software as a service.

Kunden gives adgang til Applikationen med de begrænsninger i kapacitet det fremgår af abonnementstypen. Ønsker Kunden yderligere kapacitet kan Kunden til enhver tid opgradere. Overskridelse af den tilgængelige kapacitet vil blive meddelt Kunden pr. mail, hvori Kunden gives 30 dage til at enten begrænse Kundens pladsforbrug eller opgradere kapaciteten. Såfremt Kundens pladsforbrug stadig overskrider kapaciteten ved udløbet af fristen, vil Kundens adgang blive blokeret.

En opdateret oversigt over abonnementstyper, inklusiv kapacitet, findes på MLHs webside.

Eventuel overdragelse af Kundens konto kan udelukkende ske ved at give en overdragelsesfuldmagt. Information omkring dette findes i Kundens indstillinger.

Kundens adgang er personlig og Kunden indestår for, samt har det fulde ansvar for, de tredjeparter Kunden giver adgang til Applikationen samt Kundens konto.

Det ifalder ligeledes Kundens ansvar at sikre at Applikationen ikke bliver anvendt på en sådan måde, at det er til skade for MLH, i strid med relevant lovgivning eller anden regulering.

Det er Kundens ansvar at have adgang til de fornødne services for at sikre at Applikationen kan fungere, herunder at være forbundet til internettet samt at benytte Applikationen under MLHs anbefalinger.

 

e. Ændringer

Kunden kan til hver tid opgradere til en større abonnementspakke, hvorimod nedgradering til mindre abonnementspakker først træder i kraft ved udgangen af den indeværende abonnementsperiode.

Ændringer i abonnementstyper formidles til Kunden med en varsling på 30 dage. Ønsker Kunden ikke at tilslutte sig den foreslåede abonnementstype kan Kunden inden udgangen af de 30 dage vælge en anden abonnementstype eller opsige abonnementet.

 

f. Ophør

Abonnementet kan opsiges samt nedgraderes fra Kundens side til udgangen af perioden.

Abonnementet kan opsiges med 30 dages varsel til udgangen af en kalendermåned fra MLHs side, eller uden varsel ved Kundens væsentlige misligholdelse af disse brugsbetingelser, herunder manglende betaling.

 

3. Behandling af kundens data og personoplysninger

 

a. Tavshedspligt og fortrolighed

MLH behandler udelukkende Kundens data efter instruks fra denne og således ikke på eget initiativ til uvedkommende formål. MLH har tavshedspligt i forhold til Kundens data og personoplysninger, og Kundens data mv behandles med fortrolighed.

 

b. Benyttelse af indhentede oplysninger

MLH benytter indhentede oplysninger til at danne grundlag for videre udvikling af Applikationen, ligesom Kundens data kan benyttes til specifikt at give forslag til Kunden i Applikationen. Formålet med dette er at forbedre oplevelsen og brugen af Applikationen fremadrettet.

 

c. Samtykker (herunder pårørende, institution)

Når Kunden deler adgangen til Kundens konto gennem MLHs delingsfunktion, giver Kunden samtykke til at modtager kan læse eller skrive i Kundens profil samt historier. Kunden er ansvarlig for eventuel misbrug af samtykket, og MLH kan ikke holdes ansvarlig for tabt data.

Deles der til en institution er denne, såfremt den er blevet godkendt af MLH, og herunder underlagt tavshedspligt og fortrolighed, tydeligt markeret i delingsprocessen. Såfremt der ikke kommer en institutions fuldmagt op ved deling er centeret ikke godkendt af MLH. Institutioner har udelukkende adgang til at læse i Kundens profil og historier, ligesom der ikke kan gives adgang til Kundens låste historier.

Overtagelsesfuldmagt kan gives til pårørende gennem Applikationen.

 

d. Opbevaring af Kundens data

Kundens data opbevares efter abonnementets udløb i sikret opbevaring i en periode på op til 2 år efter sidste aktivitet på Kundens konto, for at sikre at Kundens data ikke går tabt. Dette gør sig gældende for abonnementsudløb som følge af manglende betaling. Ønsker Kunden, eller en af Kundens overtagelsesfuldmægtige, at genaktivere data skal Kunden kontakte MLH for at få genskabt data.

Ved opsigelse af abonnement slettes Kundens data efter 90 dage.

 

e. Cookie politik

Cookies er små tekstfiler der lagres på din computer, din enhed eller tilsvarende for at MLH kan genkende den. Der er ingen personlige oplysninger gemt i MLHs cookies, og de kan ikke indeholde virus o.l. Formålet med cookies på MLH er dels at kunne huske Kundens indstillinger, dels at måle trafik niveau.  

 

4. Tredjepartssoftware

Der er i Applikationen benyttet tredjepartssoftware, og Kunden kan derfor være underlagt andre brugsbetingelser gennem disse. En oplistning af aktuelle tredjepartssoftware er at finde i Applikationen. 

 

5. Driftsstabilitet og sikkerhed

Der tilstræbes højst mulig driftsstabilitet på Applikationen og dets tilhørende services, men MLH er uden ansvar for nedbrud eller driftsforstyrrelser uden for MLHs kontrol. Applikationen leveres som den er og forefindes, og MLH fraskriver sig enhver garanti, tilsikring, indeståelse, anprisning mv, uagtet om disse er direkte eller indirekte.

MLH tilstræber at hurtigst muligt genoprette normal drift på Applikationen ved nedbrud eller forstyrrelser.

Planlagte afbrydelser vil blive varslet på MLHs webside i videst muligt omfang.

 

a. Logning

Applikationen logger Kundens adfærd i Applikationen for at kunne yde den bedst mulige support samt for at bistå med den løbende forbedring af Applikationen. Logning er underlagt gældende lovgivning.

 

6. Ansvar

MLH fraskriver sig ethvert ansvar i relation til disse brugsbetingelser, brug af Applikationen samt tilknyttede services, uagtet om dette er opstået i, eller udenfor, kontrakt, herunder blandt andet for driftstab, følgeskader samt andre direkte eller indirekte tab, tab af data, samt tab der er opstået som følge af simple uagtsomhed. 

MLH er ikke ansvarlig for tredjepartsløsningers tilgængelighed, sikkerhed samt funktionalitet, herunder mulige skader forårsaget af tredjepartsløsninger.

MLHs samlede ansvar, uanset type af tab eller ansvarsgrundlaget i øvrigt, er beløbsmæssigt begrænset til Kundens betaling i de forudgående 12 måneder før det ansvarspådragende forhold. Kunden påtager sig at friholde MLH for produktansvarsskader, tredjemands tab samt øvrige krav fra tredjeman som følge af Kundens benyttelse af Applikationen.

Kunden accepterer at holde MLH skadesløs mod ethvert krav eller tab, der skyldes produktansvar, tab eller ansvar hos tredjeparter, i det omfang det stammer fra Kundens brug af Applikationen.

 

7. Overdragelse

Kunden anerkender at MLH har ret til at overdrage sine rettigheder til koncernforbundet selskab eller til tredjemand. Kunden accepterer ligeledes at MLH er berettiget til at anvende underleverandører i alle forhold, herunder blandt andet til afvikling af drift samt opbevaring af Kundens data.

 

8. Vilkårsændringer

Alle ændringer i disse brugsbetingelser varsles med 30 dage, hvorefter de nye brugsbetingelser gælder for Kunden. 

 

9. Misligholdelse og tvister

MLH forbeholder sig retten til, uden varsel, at ophæve aftalen med Kunden ved dennes væsentlige misligholdelse af brugsbetingelser, samt ved misbrug af Applikationen.

 Disse brugsbetingelser er underlagt dansk ret, og enhver tvist der udspringer af abonnementet, herunder disse brugsbetingelser, skal anlægges ved Byretten i Herning.

 

10. Gyldighed

Vilkårene i disse brugsbetingelser er gyldige fra 25. oktober 2015, og erstatter tidligere vilkår.

  

Tilmeld dig vores nyhedsbrev